Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv NVO

Datum objave: 05.04.2018 09:47 | Autor: mrs

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), a u vezi sa članom 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Uprava za zbrinjavanje izbjeglica organ u sastavu Ministarstva rada i socijalnog staranja upućuje

JAVNI POZIV 
nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/ice radne grupe i timova za sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za 2018 i 2019 godinu za sprovođenje Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji 2016-2020 

I Akcionim planom za 2018-2019. godinu za sprovođenje Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2016-2020. godina, između ostalog predviđeno je:

1. Definisanje i implementacija mehanizama podrške povratnicima u cilju održive reintegracije; sinergija državnih organa koji su neposredno uključeni u proces reintegracije, kroz razmjenu relevantnih podataka koji se odnose na preduzete mjere na kvartalnom nivou; obilazak i intenziviranje saradnje sa jedinicama lokalne samouprave, prije svih opština Podgorica, Berane, Bijelo Polje i Rožaje gdje se i nalazi najveći broj lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji; pružanje pomoći povratnicima od strane nadležnih organa prilikom ostvarivanja prava na: lične isprave, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu pomoć, pohađanje stručne obuke i zapošljavanje, kao i obezbjeđenje privremenog smještaja.
2. Formiranje timova za podršku reintegraciji povratnika u lokalnim zajednicama u kojima će pored predstavnika nadležnih organa učešće uzeti i predstavnici povratnika po readmisiji.
Uprava za zbrinjavanje izbjeglica i centri za socijalni rad u saradnji sa drugim državnim organima, lokalnim samoupravama, relevantnim međunarodnim organizacijama, Crvenim krstom CG i nevladinim sektorom određeni su za nosioce ovih aktivnosti. 

Postupajući u skladu sa utvrđenim obavezama, a na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Uprava objavljuje poziv za izbor:
-jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija u međusektorskoj radnoj grupi koja će imati zadatak da sprovede aktivnosti iz tačke 1 ovog poziva, 
-jednog predstavnika/cu nevladinih organizacija u timu za Opštinu Podgorica za podršku reintegraciji povratnika u lokalnu zajednicu (tačka 2 ovog poziva),
-jednog predstavnika/cu nevladinih organizacija u timu za Opštinu Bijelo Polje, za podršku reintegraciji povratnika (tačka 2 ovog poziva),
-jednog predstavnika/cu nevladinih organizacija u timu za Opštinu Berane, za podršku reintegraciji povratnika (tačka 2 ovog poziva),
-jednog predstavnika/cu nevladinih organizacija u timu za Opštinu Rožaje, za podršku reintegraciji povratnika (tačka 2 ovog poziva).Više nevladinih organizacija može predložiti istog predstavnika/cu.
U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana/icu radne grupe ili tima, za drugog člana/icu određuje se državni službenik/ca iz Uprave za zbrinjavanje izbjeglica.
II Nevladine organizacije koje mogu predložiti kandidata/kandidatkinju
Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju ukoliko ispunjava sljedeće uslove:
- upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih prava;
- u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblastima zaštite i promovisanja ljudskih prava;
- predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;
- više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

III Uslovi za kandidate/kandidatkinje
Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu radne grupe/tima može biti lice koje: 
-je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
-posjeduje iskustvo u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih prava;
-nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.
IV Potrebna dokumentacija
Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi: 

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija; 
- kopije akta o osnivanju i statuta;
-pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih prava;
- kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu radne grupe ili tima;
- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava;
-izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/cu.

V Rok za podnošenje predloga 

Rok za podnošenje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Dokumentacija po Javnom pozivu dostavlja se na adresu: Ministarstvo rada i socijalnog staranja-Uprava za zbrinjavanje izbjeglica, Jovana Tomaševića broj 4, 81000 Podgorica, sa napomenom: „Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe ili tima za implementaciju aktivnosti iz Akcionog plana za 2018-2019. godinu, za sprovođenje Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2016-2020”
Predlog kandidata/inje za člana/icu biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.
Uprava će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.
U roku od pet dana od dana objavljivanja Liste, imenovat će se kandidat/kinja sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove.
Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/inje za člana/icu radne grupe ili timova mogu se dostaviti elektronskim putem na adresu uzzi@uzzi.mrs.gov.me
U prilogu mozete preuzeti dokument: